Demokratisk socialism

S-studenters ideologi är den demokratiska socialismen. Vårt mål ett är solidariskt samhälle där människor är fria och jämlika och där alla behövs och får plats. Det är ett klasslöst samhälle utan över- och underordning, rasism, patriarkat och heteronorm. Det är ett samhälle som frigör människor och hållbart hanterar jordens resurser.

Vi vill att demokratin ska utvidgas till att också omfatta välfärd, kultur och ekonomi – för även om politiska fri- och rättigheter är grunden måste de kompletteras med lika rätt till personlig utveckling, social trygghet, och inflytande över arbetsliv och vår gemensamma framtid. Vi kallar detta social, kulturell och ekonomisk demokrati, och det bygger på en stark tilltro till varje människas förmåga att själv styra sitt liv och tillsammans med andra fredligt utveckla samhället.

Som demokratiska socialister är vi reformister. Vi vill under öppen debatt öka friheten, jämlikheten och solidariteten genom politiska reformer. Därför avvisar vi bestämt dogmatism och totalitära och antidemokratiska krafter. Därför värnar vi rätten att organisera sig i folkrörelser och föreningar – i allt från arbetarrörelsen, som vi själva är en del av, till kultur- och idrottsföreningar, studentkårer och förstås andra politiska partier. Det engagemanget håller demokratin levande.

Upp