Feminism

Vi i S-studenter är stolta feminister. Vi vill att alla människor oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet ska vara fria att forma sina liv och tillsammans med andra på lika villkor påverka samhället. Ingen ska riskera diskriminering, hot eller våld på grund av den man är.

Dagens klyftor mellan män och kvinnor i fråga om makt och inkomst är oacceptabla. Det gäller också de begränsande normer som talar om hur man bör vara beroende på sitt kön. Med detta synsätt är vi likhetsfeminister. Vi menar att skillnaderna i livsvillkor och de stereotypa könsrollerna inte är av naturen givna. De är politiska och kan och måste motverkas. Vår politik syftar till att alla ska ses som människor, inte som kön.

En klassmedveten feministisk politik

För att bryta ojämlikheten mellan män och kvinnor krävs en feministisk politik som ser hur klass och kön samverkar. Det räcker varken att fokusera på enbart normer eller på att minska klassklyftor. Båda perspektiv behövs. Nedan är våra prioriterade feministiska frågor.

Individualiserad föräldraförsäkring

Den kanske allra viktigaste feministiska reformen vore att individualisera föräldraförsäkringen. Statistiken visar tydligt att när heterosexuella par skaffar barn kommer kvinnans löneutveckling att bromsas av och hennes andel av det obetalda hemarbetet att öka. Det leder till sämre ersättning vid sjukdom eller arbetslöshet och lägre pension för kvinnor och till att könsroller cementeras. Detta påverkar alla kvinnor, med eller utan barn.

I hög grad beror det här på det ojämställda uttaget av föräldraförsäkringen. Erfarenheten visar att det enda effektiva sättet att nå lika uttag är en individualisering. S-studenter driver därför frågan stenhårt.

Jämställda löner, rätt till heltid och förbättrade arbetsvillkor

Kvinnor tjänar mindre än män. Det beror på att kvinnor i högre utsträckning arbetar deltid och att kvinnors arbete värderas lägre och att kvinnor får lägre lön för lika eller likvärdiga arbetsuppgifter. S-studenter och Socialdemokraterna vill att heltid ska bli en rättighet och att alla företag med fler än tio anställda varje år ska kartlägga löner för att identifiera osakliga löneskillnader. Vi föreslår också tillsammans en jämställdhetsbonus på 100 miljoner kronor per år för att öka jämställdhetsarbetet vid universitet och högskolor, och vi vill förbättra arbetsmiljön i kvinnodominerade yrken.

Kvinnor har också sämre arbetsvillkor och sämre arbetsmiljö än män. Grunden för all anställning ska vara tillsvidareanställning.  En god arbetsmiljö förutsätter en trygg anställning och att löntagarna får ut en rättvis del av produktionsresultatet och har medbestämmande på arbetsplatsen.

Ingen ska behöva slita ut sig i arbetet. Fullgod rehabilitering och samhälleligt stöd ska finnas både för de som kan och de som inte kan komma tillbaka till arbetslivet. Karensdagen i sjukförsäkringen ska avskaffas. Den bortre gränsen i sjukförsäkringen bör tas bort.

Samtyckeslagstiftning

Mäns psykiska, fysiska och sexuella våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av patriarkatet. Hotet om våld är alltid närvarande och begränsar alla kvinnors liv. Våldets syfte är att förtrycka, kontrollera och ha makt över kvinnors liv i det offentliga och i hemmet. Därför måste kvinnors sociala och ekonomiska frihet öka, för att skapa större möjligheter att undkomma våldet. Våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som behöver samhällslösningar.

Målet är att våld och våldtäkt ska upphöra. För det krävs ett aktivt och förebyggande jämställdhetsarbete på samhällets alla nivåer, inte minst på arbetsmarknaden, inom väl- färden, skolan och rättsväsendet. Lagstiftningsmässigt behövs en samtyckeslag som i normerande syfte klargör att sex endast får ske efter ömsesidigt godkännande. Stödet till kvinno- och tjejjourer måste öka.
Handel med kvinnors kroppar är en av världens största organiserade brottsliga verksam- heter. En sexköpslag efter svensk modell bör förespråkas i internationella sammanhang och den svenska sexköpslagen ska utökas och även gälla sexköp utomlands.

 

Upp