Samhällets omställning

Socialdemokratiska studentförbundet anser att det för ett långsiktigt hållbart och solidariskt samhälle krävs socialdemokratisk politik för omställning. Bara genom att vi börjar använda jordens resurser på ett hållbart sätt kan vi skapa förutsättningar för framtida generationer att leva i välstånd.

Kapitalismen som system är inte hållbart vare sig i ett socialt eller ekologiskt perspektiv. En omställning kommer därför att innebära att vi radikalt förändrar dagens produktions- och konsumtionsmönster. Grundläggande i omställningen är en jämlik resursfördelning och ett gemensamt utformande av samhället så att mänskligheten ska kunna leva hållbart.

Arbetet för långsiktig hållbarhet är en viktig rättvisefråga. Den rika delen av världen förbrukar betydligt mer naturresurser än den fattiga, men de som drabbas hårdast av miljöförstöring och ett förändrat klimat är världens fattiga. Därför är ansvaret för skap- andet av ett hållbart samhälle inte heller jämt fördelat. Det är den rika delen av världen, som historiskt har skapat de största miljöproblemen, som måste genomgå de mest radikala förändringarna och således har det största ansvaret i att ställa om samhället. Kampen för att ställa om till ett hållbart samhälle måste i grunden utmana de samhällsstrukturer som skapat och uppehåller ohållbarheten. Därför är den också en del av en ständigt pågående global klasskamp.

Världen behöver en globalt samlande kraft för att driva utvecklingen till ett grönare samhälle. Sociala och ekologiska värden ska ingå som viktiga delar i den globala politiken, vilket utmanar dagens ekonomisk-politiska paradigm. Ett aktivt arbete lokalt, nationellt och internationellt krävs för att nå ett hållbart samhälle. Beslut som försämrar möjligheterna att uppnå hållbarhet är därmed inte förenliga med våra värderingar. Denna solidaritet gäller globalt, med nuvarande och kommande generationer.

 

Upp