Internationell solidaritet

Vår vision är en värld som präglas av frihet, jämlikhet och internationell solidaritet. Arbetarrörelsen, som vi tillhör, är internationalistisk. Vår solidaritet känner inga landsgränser och vi bekämpar överallt nationalism och rasism. Vi arbetar för en värld utan gränser där alla har samma möjligheter och jämlika livsvillkor.

Grundförutsättningar för en sådan utveckling är fred och säkerhet, demokrati och fungerande statsförvaltning. Folkrätten och de mänskliga rättigheterna ska respekteras. Välståndet måste komma alla till del, och den ekonomiska utvecklingen behöver ske med hänsyn till vad som är ekologiskt hållbart. För det måste politiken överordnas marknadens intressen.

S-studenter vill se en ny världsordning som vilar på internationell demokrati, solidarisk fördelning och rättvis globalisering.

Sveriges roll i världen

Sverige är ett litet land, men vi kan ändå vara en stark röst för frihet och jämlikhet i världen. Under den borgerliga regeringens tid har den rösten tystnat. Det är dags att ändra på det. Sverige bör agera mot Israels bosättarpolitik. Sverige borde återuppta arbetet för nedrustning, driva på för att EU ska fokusera på kvinnors rättigheter och för att det ska bli ett slut på straffriheten för sexuellt våld i konflikter.

Sverige ska fortsatt vara militärt alliansfritt. Alliansfriheten bidrar till att Sverige kan vara en aktiv medlare och brobyggare i konflikter. Vi säger nej till medlemskap i NATO. I stället vill vi stärka det säkerhetspolitiska samarbetet inom Norden.

EU

S-studenter vill se ett socialt Europa. Vi vill demokratisera EU och göra det till en union för full sysselsättning, hållbarhet och internationell solidaritet. Vi vill se ett EU som prioriterar jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Europa är idag ojämlikt, ojämställt och högerextrema rörelser växer sig allt starkare. Marknaden och åtstramningspolitiken har fått stå i EU:s fokus på bekostnad av människors välstånd. De största förlorarna är lågavlönade och arbetslösa kvinnor som drabbas särskilt hårt av nedskärningar i offentlig sektor. Socialdemokratiska studentförbundet vill istället sätta människan i centrum i EU:s beslutsfattande, när det tas beslut om investeringar för fler jobb, utbildning och välfärd.

Valutaunionen och europakten är problematiska ur ett demokratiperspektiv eftersom de tvingar länder att föra en likartad ekonomisk politik. Medborgarskapet och den folkliga suveräniteten urholkas. Den gemensamma valutan har också visat sig vara ett ekono- miskt misslyckande. Socialdemokratiska studentförbundet motsätter sig därför ett svenskt medlemskap i EMU och deltagande i europakten.

Internationellt samarbete är nödvändigt för en framgångsrik miljöpolitik. Vi vill att EU ska driva på i de internationella klimat- och miljöförhandlingarna. För att trovärdigt kunna göra det måste EU själv vara ett föredöme.

Socialdemokratiska studentförbundet vill riva de murar EU har byggt upp gentemot resten av världen. Vi vill se säkra och lagliga vägar till Europa.

 

Rättvis globalisering

Det enda sättet att göra svält och fattigdom till historia är att främja en god ekonomisk utveckling i låginkomstländer. För det krävs en verklig globalisering. Höginkomstländer borde öppna sina marknader för omvärldens produkter, och den internationella handeln behöver bli rättvis. Avregleringspolitiken, krav på utförsäljningar av offentlig egendom och nyliberala arbetsmarknadslagar måste få ett slut. De multinationella företagen ska tvingas att följa krav på hänsyn till miljö och människor.

Därutöver krävs satsningar på jämställdhet, utbildning och folkhälsa och mot korruption. Det har avgörande effekter på ett lands utveckling och innebär också att miljontals människor – och framför allt kvinnor – världen över kan frigöras från begränsande strukturer. Inte minst på dessa områden har en progressiv biståndspolitik en nyckelroll att spela.

Institutioner som IMF och Världsbanken måste bli mer transparenta och demokratiska. Makten över organisationerna måste fördelas jämnare mellan medlemsländerna. FN:s möjligheter att ingripa för att skydda människor mot hunger, krig och brott mot mänskliga rättigheter behöver stärkas. Vi vill också att FN ska få mandat att övervaka globala kapital- och handelsrörelser, bekämpa gränsöverskridande skatteflykt, penningtvätt och korruption. FN kan också bli en viktig aktör i införandet av finansiella transaktionsskatter. Sådana skatter behövs för investeringar i jobb, miljöteknik och forskning men kan också motverka osunda och kortsiktiga finansiella spekulationer som hotar en långsiktigt stabil ekonomisk utveckling.

Upp