Arbetsmarknad

Så länge ekonomin bygger på ett krav på egen försörjning är rätten till ett gott arbete och en jämlik arbetsmarknad avgörande för att alla samhällsmedlemmar ska ha goda förutsättningar och möjligheter i livet. Alla som vill ska ha rätt till ett fast heltidsarbete.Det övergripande målet för jobbpolitiken ska vara full sysselsättning.

 

Stärk facket. Facket har som löntagarnas företrädare på arbetsmarknaden en central funktion. Fackföreningarnas styrka är beroende av en hög organisationsgrad. Vi vill att den globala fackföreningsrörelsen stärks och att Sverige aktivt arbetar för att ILO:s konventioner efterlevs av svenska företag, oavsett var i världen deras verksamhet är förlagd. Kollektivavtal ska därför alltid vara den gällande normen för relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Arbetstidsförkortning.Socialdemokratiska studentförbundet anser att en radikal förkortning av arbetstiden är nödvändig. Ett första steg är att införa 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön som ett steg på vägen mot en jämlik och jämställd arbetsmarknad. En förkortning av veckoarbetstiden gynnar särskilt kvinnodominerade arbetsplatser inom offentlig sektor och innebär även en solidarisk fördelning av såväl arbetsbörda som arbetstillfällen.

Jämställdhet. En av de största utmaningarna för att få en jämlik arbetsmarknad är att göra den jämställd. Kvinnors arbete värderas systematiskt lägre än mäns och kvinnor arbetar i stor utsträckning ofrivillig deltid. Socialdemokratiska studentförbundet kräver lika lön för lika och likvärdigt arbete. Löneskillnaderna utifrån kön måste utjämnas både inom och mellan kvinno- och mansdominerade yrken och avskaffa könssegregationen på arbetsmarknaden. Vi vill se en förvärvsfrekvens som är lika mellan könen.

Antirasism. Den strukturellt ojämlika förvärvsfrekvensen mellan personer beroende på bakgrund är oacceptabel och måste motverkas. Nyanlända svenskar måste få möjlighet till arbete mycket snabbare, bland annat genom utbildningssatsningar och validering av tidigare studier.

Trygga anställningar, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Grunden för all anställning ska vara tillsvidareanställning.En god arbetsmiljö förutsätter en trygg anställning och att löntagarna får ut en rättvis del av produktionsresultatet och har medbestämmande på arbetsplatsen.Ingen ska behöva slita ut sig i arbetet. Fullgod rehabilitering och samhälleligt stöd ska finnas både för de som kan och de som inte kan komma tillbaka till arbetslivet. Vi vill också se en trygg och inkluderande a-kassa. Syftet med en inkluderande a-kassa med höga ersättningsnivåer är att säkra de anställdas ekonomiska trygghet vid eventuell uppsägning samt att främja omställning på arbetsmarknaden.

Upp