Utbildning

Vår grundsyn är att alla människor behöver och har förutsättningar för att utbilda sig. Kunskap är makt och utbildning är en rättighet. Vi vill se en skola för bildning som värnar människors lika värde och som bidrar till att utveckla och stärka ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Det ska vara en skola som skapar broar mellan människor från olika grupper och ger unga så lika möjlighet de kan få till att utbilda sig. . Utbildning och bildning är inte bara stimulerande för individen utan ökar också den enskildes makt och inflytande. Alla har rätt till en likvärdig utbildning.

En jämlik skola

Alla ska erbjudas en likvärdig utbildning oavsett bostadsort, bakgrund eller förutsättningar. Skolan har både ett demokrati- och ett kunskapsuppdrag. Den bör vara en plats där människor med olika bakgrund möts. Sko- lan har ett kompensatoriskt uppdrag och ska motverka klassamhället genom att bidra till att ge människor lika möjligheter oavsett livssituation och bakgrund. Så är det tyvärr inte idag.

Idag finns en stor variation i kvalitet mellan olika skolor. Socialdemokratiska studentförbundet anser att skolan på sikt bör förstatligas. Det fria skolvalet har lett till ökad segregation med stark social snedrekrytering till grundskola och gymnasium och måste därför avskaffas.

De fristående skolorna har lett till att segregationen i skolan har ökat samtidigt som resurser försvunnit från den offentliga skolan. . Möjligheten att neka eller godkänna etablering av friskolor måste finnas hos kommunen. Innan så är fallet ska strikare regler ska införas för etableringen av fristående skolor, där ekonomin och kvaliteten i den offentliga skolan är överordnad.

På sikt bör de vinstdrivande alternativen fasas ut. Alla aktörer inom välfärden ska följa samma regelverk angående bemanning, kvalitet och insyn. Den som bedriver välfärdsverksamhet ska inte kunna välja bort elever. En medborgares behov får aldrig stå tillbaka för ekonomiska intressen. Socialdemokratiska studentförbundet vill på sikt se en välfärd driven endast av offentliga aktörer.

Skolan ska arbeta for att bryta de traditionella könsrollerna. Flickor och pojkar ska ges samma möjligheter, samma uppmärksamhet och samma ansvarEn av skolans viktigaste uppgifter är att förmedla de demokratiska värderingar som vårt samhälle är uppbyggt på. Inflytande och demokrati ska diskuteras och praktiseras. Eleverna ska ha makt över sin utbildning.  Skolan ska uppmuntra elever till kritiskt tänkande. Alla elever ska i ett tidigt skede få lära sig att söka kunskaper ur och kritiskt granska olika källor.

Skolan har en förpliktelse att motverka förekomsten av odemokratiska värderingar, och att aktivt motverka övergrepp och kränkningar i alla dess former

Utbildning är grunden i vårt samhälle. Utbildning har gjort det möjligt att bygga en stark välfärd, en stark demokrati och skapa en god tillväxt. Kraven på ökade kunskaper och kontinuerlig utbildning ökar ständigt i vårt samhälle. Välutbildade medborgare ger möjlighet att skapa ny kunskap, som leder till tillväxt och utveckling och som i sin tur skapare trygghet. Välutbildade medborgare kan konkurrera med kunskap istället för med låga löner.

Möjligheten för människor att under hela sin livstid kunna utveckla sina kunskaper och färdigheter är avgörande för ett rättvist samhälle. Med en allt rörligare arbetsmarknad och ständigt ny teknik kommer människor ständigt att behöva lära om, lära mer eller lära nytt. Människor förändras och kan också vilja studera vidare vid olika tidpunkter i livet. Livslångt lärande är därför en viktig princip. Vuxna måste ha möjlighet att skaffa sig nya kunskaper, komplettera tidigare utbildning och öka sin kompetens. Samma regler för studiestöd skall gälla oavsett ålder och alla som studerar på komvux ska ha rätt till studiestöd.

Högskolan och de kvalificerade yrkesutbildningarna bör ges ansvaret för de arbetsmarknadsåtgärder som innefattar utbildning. Därigenom kan vidareutbildning med hög kvalitet garanteras, samtidigt som högskolorna och de kvalificerade yrkesutbildningarna knyts närmare arbetslivet.

Fler vägar till utbildning måste skapas. För de som inte har behörighet till högskolestudier ska möjligheten att komplettera sin utbildning med kommunal vuxenutbildning, komvux, vara en rättighet. Alla ska ha möjlighet att i egen takt kunna läsa kvälls-, deltids- och distanskurser. Den yrkesutbildade måste ges möjlighet att fördjupa sig, både inom sitt eget yrke och teoretiskt. Samtidigt måste människor som valt en teoretisk utbildning också ges möjlighet till yrkesutbildning. Den kvalificerade yrkesutbildningen måste därför byggas ut och kvalitetssäkras.

Många människor som kommer och har kommit till Sverige är högutbildade eller yrkeskunniga. För att ge dem möjlighet att utöva sitt yrke här måste systemet för bedömning av en persons formella och informella kunskaper utvecklas. Validering av kunskap ska ske inom ett år från begäran.

Folkbildning har en stor betydelse för vuxnas möjlighet till ökad utbildning och kunskap. Folkbildningens roll behöver utvecklas och kopplas närmare människors arbete och vidareutbildning.

Upp