Alla ska ha möjlighet till en god studietid!

Alla ska ha möjlighet till en god studietid!

8 mars, 2017 13:12

Publicerad i Ergo den 8 mars 2017.

Skapa fler billiga hyresrätter, omstrukturera CSN och gör det möjligt för studenter att deltidssjukskriva sig, anser Socialdemokratiska studentförbundet.

Att fler ska få möjlighet att studera vidare är en viktig ambition för den rödgröna regeringen. Detta är en tydlig skiljelinje från den borgerliga regeringen som gjorde det svårare för många grupper att studera vidare på högskolan och universitet. Samtidigt kvarstår stora hinder för att säkerställa allas lika möjlighet till en god studietid och fortfarande väljer allt för många bort studier. Vi presenterar här tre områden där vi i det Socialdemokratiska studentförbundet ser behov av politiska förändringar.

1. Bekämpa bostadsbristen.
Samtidigt som det byggs kraftigt runtom i Sverige är bostadsbristen för studenter fortsatt stor. Bristen på tillgängliga bostäder gör att många väljer bort studier och spär även på den sociala snedrekryteringen till högre studier.
På samma sätt som bostadsbristen innebär ett hinder för utbildning är den ett problem för arbetsmarknaden. I ett läge där arbetsgivare inte kan hitta personal med rätt kvalifikationer blir bostadsfrågan en avgörande framtidsfråga. En stark allmännytta, med billiga hyresrätter, är nödvändig för att unga ska kunna steget till ett jobb eller börja studera. S-studenter vill att kommuner och regioner tar krafttag för fler hyresrätter så att unga med låga inkomster, studerande eller andra som har svårt att komma in på bostadsmarknaden ska få möjlighet till en bostad.

2. Möjliggör livslångt lärande.

2015 fastslog CSN att studenterna blir allt mer skuldsatta och att många studenter går back varje månad. Vidare rapporterar CSN att studiestödet är särskilt viktigt för att personer från studieovana hem ska ta steget att vidareutbilda sig. CSN kunde samtidigt fastslå att det är just de, vars föräldrar saknar akademisk bakgrund, som är mest benägna att avstå studier för att undvika skulder. För att motverka den sociala snedrekryteringen är en omstrukturering av CSN, där bidragsdelen ökar jämfört med lånedelen, ett viktigt verktyg.
Studiefinansieringssystemet är inte heller anpassat för det livslånga lärandet. Framtidens arbetsmarknad kommer kräva att vi utbildar oss mer och under hela livet, vilket dagens utbildningssystem försvårar. Därför vill S-studenter se en successiv övergång till studielön inom bristyrken, vilket redan påbörjats. Vår förhoppning är att detta utvidgas till fler områden. S-studenter vill också återinföra 25:4-regeln för att göra det enklare att återvända till studier och möjliggöra vidareutbildning. Dessa är inte bara viktiga jämlikhetsreformer, utan också konkreta förslag på att möta arbetsmarknadens utmaningar.

3. En likvärdig sjukförsäkring.

Allt fler studenter mår allt sämre psykiskt. Stress, ångest och oro har blivit en del av vardagen vid våra lärosäten. Det skadar de enskilda individerna men visar också på de många systemfel som finns inom utbildningsväsendet. Studier karaktäriseras ofta av gränslöshet och ett stor ansvar hos den enskilda individen. S-studenter vill därför reformera sjukförsäkringen så att studenter får möjlighet att vara sjukskrivna på deltid när det behövs på samma sätt som den som arbetar. Vi vill också se stärkta resurser till studenthälsan samt förstärka deras förebyggande arbete.

Att fler ska studera på högskolan är viktigt, för varje person och för samhället i stort. Men vilka förhållanden ska studenter behöva gå med på?
Elin Ylvasdotter
Förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet
Anton Berg Niemelä
Ordförande Laboremus, S-studenter i Uppsala

Upp