Fel att stänga politiska studentföreningar ute

Fel att stänga politiska studentföreningar ute

4 oktober, 2018 10:22

I en tid då demokratin hotas och förtroendet för partipolitiken sjunker behöver högskolorna, universiteten och studentkårer ge partipolitiska föreningar tillträde för att informera och ge möjligheten att kunna engagera sig i politiken. Demokrati är inte bara att rösta var fjärde år. Det handlar om bildning, om att få rätt information och att öka intresset för samhällsfrågor bland studenter.

Många universitet, högskolor och studentkårer nekar partipolitiska föreningar tillträde till högskolan och universitetet. För att få tillstånd till att hyra lokaler, dela ut material, affischera och informera studenter om partipolitik krävs tillstånd och att skaffa ett sådant är minst sagt snårigt då rutinerna skiljer sig åt lärosäten emellan. Under valrörelsen blev våra förbund och lokala föreningar ofta nekade, ofta utan motivering utöver den att politisk aktivitet inte hör hemma i lokalerna. Vi som representerar politiska studentförbund ser därför detta med oro då högskoleförordningen inskränks.

Våra organisationer har demokratiskt uppbyggda föreningar på flera universitetsorter där medlemmarna är studenter från lärosätena. Föreningarna ordnar sammankomster där de bjuder in företrädare och föreläsare, har studiecirklar och diskussionsträffar i syfte att opinionsbilda och upplysa. Våra föreningar följer därmed de riktlinjer som framgår i högskoleförordningen. Därför måste det ifrågasättas om högskolan och universitet har rätt att neka politiska föreningar tillträde till högskolans lokaler.

Av första kapitlet, trettonde paragrafen i högskoleförordningen (1993:100) framgår att en högskola är skyldig att låta en demokratiskt uppbyggd förening för studenter vid lärosätet använda undervisningslokalerna vid en sammankomst som anordnas för medlemmar om sammankomsten hålls för upplysning, meningsyttring och liknande eller för framförande av konstnärligt verk. Den som av föreningen har bjudits in för att medverka vid sammankomsten får inte vägras tillträde till möteslokalerna.

Vi ser också med oro hur studentkårer behandlar oss studentförbund olika då vi har märkt att vi får olika bemötande där vissa blir insläppta på campus och andra blir nekade. Ett system som bygger på godtycklighet är djupt orättvist.

Även om universiteten och högskolorna ska utgöra en oberoende och opartisk kunskapsorganisation med utgångspunkt i vetenskaplig integritet har det fria ordet en given plats inom lärosätenas verksamhet. Inte minst med tanke på högskolornas demokratiska och bildande uppdrag. Det är därför inte försvarbart att studenter ska avskärmas från att ta del i det demokratiska samtalet.

Vi vill:

  • Att första kapitlets trettonde paragraf i högskoleförordningen (1993:100) ses över så att godtycklig tolkning inte stänger ut demokratiskt uppbyggda föreningar.
  • Att högskolor, universitet och studentkårer tar sitt respektive ansvar och låter demokratiskt uppbyggda föreningar att dela ut flygblad, affischera och nyttja lokaler.

Studenter är politiskt intresserade men det är med oro vi ser hur partipolitiskt engagemang sjunker. Det är därför av stor vikt att politiska föreningar tillåts få utöva sina demokratiska rättigheter även på lärosätena.

Nasra Ali
förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet
Greta Eulau
riksordförande Moderata studenter
Naod Habtemichael
förbundsordförande Centerstudenter
Malte Roos
språkrör Gröna studenter
Natalia Rylander
riksordförande Liberala studenter
Emil Larsson
ledamot i Vänsterns studentförbunds förbundsstyrelse

 

Länk till artikeln: https://www.svd.se/fel-att-stanga-politiska-studentforeningar-ute

Upp