Fler åtgärder för att unga ska få tak över huvudet

Fler åtgärder för att unga ska få tak över huvudet

7 mars, 2018 14:43
Hushållens skuldsättning har det senaste årtiondet stigit dramatiskt och flera organisationer såsom IMF och OECD har konstaterat att det innebär stora risker för den svenska ekonomin. Den 1 mars infördes hårdare amorteringskrav som ett steg i att dämpa denna ökade skuldsättning. Detta innebär att nya låntagare med hög belåning i förhållande till sin årsinkomst tvingas amortera ytterligare 1 procent av sin skuld årligen.

Amorteringskravet hindrar unga

I grund och botten grundar sig den ökade skuldsättningen på en alltför dåligt fungerande bostadsmarknad. Även vi i Socialdemokratiska studentförbundet har förståelse för att skulderna måste dämpas. Men det nya amorteringskravet gör det svårt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Över 400 000 unga saknar ett tryggt hem och flertalet tvingas att tacka nej till både jobb och utbildning på grund av bostadsbristen.

Fler åtgärder behövs

Det krävs därför att mer görs för att studenter och unga vuxna ska få ett tak över huvudet. Regeringen har under sin tid vid makten genomfört stora regelförenklingar och andra åtgärder för att det ska bli lättare att bygga bostäder. Fler åtgärder är dock nödvändiga för att komma tillrätta med bostadskrisen och vi vill se ett större fokus på eget boende under nästa mandatperiod. Därför föreslår vi:

1. Hyrestak för studentlägenheter

Studentlägenheter byggs men ingen har råd med att bo i dem. Hyran för nyproduktion ligger på ca 6000 kr vilket är mer än 70 procent av månadsinkomsten för studenter. Därför vill vi se att hyrestak för studenter införs. Ungefär 30 procent av månadsinkomsten bör gå till hyra, med en övre gräns på 50 procent i nyproduktion.

2. Fastighetsskatt

På grund av den rådande stelheten på bostadsmarknaden behåller många äldre alldeles för stora lägenheter istället för att flytta till något mindre. Konsekvenserna blir att det befintliga bostadsbeståndet inte utnyttjas optimalt. Ett införande av en fastighetsskatt baserat på bostadens marknadsvärde skulle därför ge incitament till att hitta en mindre bostad och på så vis skapa flyttkedjor. Fastighetsskatten skulle även ge utrymme för att på sikt kunna minska reavinstskatten.

3. Satsningar på kollektivboenden

För att det befintliga bostadsbeståndet ska utnyttjas mer effektivt måste det bli enkelt att dela på en bostad. Enligt nuvarande regler kan flera hyresgäster tillsammans stå på ett hyreskontrakt men är då bundna av samma kontakt gentemot hyresvärden. Skulle en hyresgäst missköta sig skulle därför de andra hyresgästerna kunna riskera att bli uppsagda från kontraktet. En lösning skulle kunna vara att införa ett förslag från Boverket, ett system med partiella hyreskontrakt. Detta innebär att varje enskild hyresgäst då skulle ha ett personligt kontrakt med hyresvärden gällande endast en andel av bostaden.

4. Att ungdomsgaranti införs

Kommunerna har det yttersta ansvaret för bostadsförsörjandet och måste därför ta ett större ansvar. Ett sätt att hantera problematiken skulle kunna vara att införa en bostadsgaranti för unga och studenter. Garantin skulle då följas av utökade möjligheter för staten att antingen sanktionera eller på annat vis utkräva ansvar av de kommuner som inte kan garantera unga bostäder inom en förutbestämd tidsperiod.

Nasra Ali, Förbundsordförande, Socialdemokratiska studentförbundet
David Stenvall, Förbundsstyrelseledamot, bostadspolitiskt ansvar, Socialdemokratiska studentförbundet
Upp