Lärarbristen är akut – skriv av lärarnas studielån!

Lärarbristen är akut – skriv av lärarnas studielån!

29 januari, 2018 15:53

Den utveckling av bristyrken som vi ser idag är inte gynnsam för vårt samhälle och stärker inte heller tryggheten. Idag vet vi att bristen på bland annat lärare är alarmerande stor. 

Enligt regeringens bedömning kan det redan nästa år saknas uppemot 60 000 lärare. Vi kan inte längre skjuta problemet framför oss. Det behövs konkreta förslag för att lösa lärarbristen.
Det går inte att utbilda så många lärare som behövs för att tillgodose det framtida lärarbehovet. Enligt Skolvärldens granskning från 2017 kommer bristen på legitimerade och behöriga lärare att öka ännu mer, och för att möta den utmaningen behöver vi hitta lösningar.

Till att börja med behöver vi locka tillbaka så många som möjligt av de 38 000 lärare som inte längre är verksamma i skolan. Många har valt att lämna läraryrket på grund av dålig arbetsmiljö och svag löneutveckling.

Vi behöver också få fler att slutföra lärarutbildningen. De senaste åren har fler sökt sig till lärarutbildningarna, men det är fortfarande allt för få som tar examen.

Regeringen behöver ge presumtiva lärarstudenter starkare incitament att söka sig till lärarutbildningarna. 

Det räcker inte att utöka platserna på lärarprogrammen. En rapport från universitetskanslersämbetet visar att de sist antagna till lärarprogrammen också är de som avbryter sina studier redan under första året.

Lärarutbildningen behöver locka de studenter som har förutsättningar att klara av fleråriga högskole- och universitetsutbildningar.

För att göra läraryrket mer attraktivt behöver vi förbättra lönevillkoren och arbetsvillkoren. Men vi behöver även titta på andra lösningar. S-studenter och Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening föreslår därför att vi ska införa avskrivningar av studielånet för de legitimerade lärare som återvänder till yrket och för studenter som tar examen från lärarutbildningarna.

Förslaget skulle innebära att hela studieskulden skrivs av under loppet av tre år för redan behöriga lärare som återvänder till yrket och för de lärare som examineras från ett lärarprogram eller en kompletterande pedagogisk utbildning. 

Det avskrivningsgiltiga lånet skulle vara alla högskolepoäng som är kopplade till den legitimationsgrundande utbildningen.

Enligt SCB kan 6 av 10 lärare tänka sig att återvända till ett yrkesliv i  skolan. En avskrivning av studielånet skulle skapa anledning för behöriga lärare som lämnat yrket att överväga en återgång till klassrummet. Förslaget skulle även innebära att fler motiveras att välja en lärarutbildning.

I förlängningen uppstår då konkurrens om platserna till lärarutbildningarna och den generella kvalitetsnivån stiger när endast de allra mest högpresterande studenterna kommer in på programmen.

Vi är medvetna om att en förbättring av arbets- och lönevillkor är fundamental för att lösa lärarbristen. Det arbetet behöver fortsätta. Dessvärre är bristen akut och konkreta förslag behöver komma till ytan för att alla landets skolungdomar ska få en god utbildning.

En avskrivning av studielånet innebär en stor kostnad per återvändande lärare och student, men för varje avskrivning garanterar förslaget en till behörig lärare i den svenska skolan.

Nasra Ali, ordförande för Socialdemokratiska studentförbundet
Mimmi Rönnqvist, ordförande för Lärarnas Riksförbund studerandeförening

Upp