S-studenters kongress 2015

S-studenters kongress 2015

15 juni, 2015 16:21

12 juni 2015 hölls S-studenters 26:e förbundskongress. Den ägde rum på Viskadalens folkhögskola i Borås.

Ny förbundsledning och förbundsstyrelse

På kongressen valdes en ny förbundsledning. Ny förbundsordförande för S-studenter är Elin Ylvasdotter, tidigare vice förbundsordförande. Elin kommer från Uppsala och har varit aktiv i Laboremus. Hon har tidigare arbetat som politisk sekreterare åt de socialdemokratiska kommunalråden i Uppsala kommun.

Till förbundssekreterare valdes Johanna Mårtensson. Johanna kommer från S-studenter i Malmö och har tidigare varit distriktsombudsman för SSU Skåne.

Ny vice förbundsordförande heter Daniel Smirat från klubben Unicum i Luleå, som tidigare var förbundsledamot. Han sitter även vice kommunfullmäktigeordförande i Luleå kommun.

Även en ny förbundsstyrelse valdes på kongressen. Nasra Ali, Julia Bergh och Jonas Nordström omvaldes. Anton Jordås, Sofia Bohlin, Lina Vänglund, Håkan Bernhardsson, Johan Ekström, Amanda Hellman och Roshan Yigit valdes in till den nya förbundsstyrelsen.

Nytt allmänpolitiskt program

På kongressen antogs även ett nytt allmänpolitiskt program för S-studenter. Det idépolitiska principprogrammet lägger riktningen för den politik som studentförbundet vill bedriva. Det nya programmet kommer inom kort att läggas upp på hemsidan.

Fyra viktiga beslut för jämlik framtid

  • Tand- och munhälsan är en klassfråga. Tandvårdens tillgänglighet är fundamental för en jämlik hälsa. En enad förbundskongress har beslutat att Socialdemokratiska studentförbundet ska verka aktivt för att tandvården ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen. Även satsningar på utsatta gruppers tandvård som såväl förebyggande tandvård ska drivas för att uppnå en jämlik hälsa.
  • Dagens resurstilldelningssystem för högre utbildning är i grunden konstruerat på ett problematiskt sätt. Det krävs en helhetssyn för att möjliggöra hög kvalité och skapa förutsättningar för breddad rekrytering och deltagande. Därför vill socialdemokratiska studentförbundet se en statlig offentlig utredning med mål att ta fram ett nytt resurstilldelningssystem för högre utbildning.
  • S-studenter har ställt sig bakom ett kritiskt förhållningssätt mot frihandelsavtalet TTIP. Frihandelsavtalet förhandlas fram bakom lyckta dörrar vilket är odemokratiskt och väcker många farhågor kring innehållet. S-studenter kan inte acceptera ett frihandelsavtal som inte förhandlas fram på demokratiska grunder, som inte värnar staters suveränitet mot företag, som inte värnar arbetsmiljöarbete och fackliga rättigheter. Vidare är det viktigt att ett frihandelsavtal tar ett socialt och ekologiskt hänsynstagande.
  • Kongressen har beslutat att S-studenter ska verka för att införa ett tredje juridiskt kön. Detta stärker rättigheterna för en utsatt grupp och motverkar det förtryckande normsystemet som präglar vår nuvarande lagstiftning. Som socialdemokrater ser vi det som en självklarhet att alla människors lika värde och rätt till självbestämmande respekteras, särskilt av våra offentliga institutioner.

 

 

Upp