S-studenters kongress 2016

S-studenters kongress 2016

15 juni, 2016 11:23

Den 10-12 juni 2016 hölls S-studenters 27:e förbundskongress. Den ägde rum på Karlstads universitet.

Ny förbundsstyrelse

På kongressen omvaldes Daniel Smirat från klubben Unikum i Luleå till vice förbundsordförande. Han sitter även som vice kommunfullmäktigeordförande i Luleå kommun.

Även en ny förbundsstyrelse valdes på kongressen. Håkan Bernhardsson, Amanda Hellman, Anton Jordås och Roshan Yigit omvaldes. Nadab Yonathan Abraha, Alicia Dickner, Isabella Hagnell, Linnea Jacobsson och Malin Malm valdes in till den nya förbundsstyrelsen.

 

Nytt reformprogram

På kongressen antogs även ett nytt reformprogram som fokuserar på följande områden; ekonomi, arbetsmarknad, välfärd, utbildning, bostad, klimat och miljö. Programmet är skrivet med ambitionen att presentera dagspolitiska reformer med en genomförbarhet på kort sikt och ska revideras årligen. Det nya programmet kommer inom kort att publiceras på hemsidan.

Sex beslut för en jämlik framtid

 

 • Gratis mensskydd
  Menstruationen är del av de allra flesta kvinnors liv. Det medför psykiska och fysiska konsekvenser som begränsar kvinnors deltagande i det offentliga rummet. Mensskydd innebär också en hög kostnad. En kostnad som är helt oundviklig för de som menstruerar. Dessutom tjänar kvinnor generellt mindre än män, vilket för att mensskydd blir en ekonomisk fråga som spär på ojämställdheten ytterligare.
 • Förbjud mot användning av egen IT-utrustning i klassrummet
  S-studenter vill förbjuda användning av egen IT-utrustning i klassrummet för att möjliggöra en god arbetsmiljö och en jämlik skola. Skolan står inför stora utmaningar och ett krafttag är nödvändigt för att vända utvecklingen. Dagens skolmiljö är full av distraktioner som stör både elevernas samt lärarnas arbetsmiljö. Vidare cementerar elevers användning av egen IT-utrustning klassklyftorna ytterligare, vilket försvårar arbetet för en jämlik skola.
 • Global progressiv förmögenhetskatt
  S-studenter har tagit ställning för att påbörja arbetet för en global progressiv förmögenhetsskatt. I ljuset av Panama-skandalen kan vi konstatera att behovet av samarbete på internationell nivå vad gäller skattebrott är akut. Endast via solidariskt samarbete mellan länder kan vi undvika att vissa stater blir skattefristäder och samtidigt få rika människor att börja betala deras rättmätiga del av skatterna.
 • Stå upp för asylrätten – även i svåra tider
  S-studenter har tagit ställning mot tillfälliga uppehållstillstånd, för breddade möjligheter till anhöriginvandring och för utökade lagliga och säkra vägar till Europa. S-studenter menar att de tillfälliga åtstramningarna som regeringen tänker genomföra är i direkt motsättning till socialdemokratiska värderingar. Sverige och socialdemokratin måste stå upp för en human och solidarisk flyktingpolitik även i svåra tider. S-studenter kan aldrig acceptera en verklighet där människor som är på flykt dör och att familjer blir splittrade.
 • Ett värdigt bemötande av utsatta EU-medborgare
  S-studenter har tagit ställning för ett värdigt bemötande av EU-medborgare. Detta innebär bland annat rätt till lagliga och humana uppställningsplatser. Mänskliga rättigheter kränks dagligen för de cirka 4 700 utsatta EU-medborgare som befinner sig i Sverige och det är oacceptabelt.
 • Sjösätt det nya miljonprogrammet
  S-studenter har tagit ställning för att göra en kraftfull insats mot dagens bostadsbrist i form av ett nytt, modernt miljonprogram. Det nya miljonprogrammet ska genomföras med hjälp av offentliga byggbolag och i majoritet bestå av billiga hyresrätter. Genom att bygga blandade bostadsformer och klimatsmarta bostäder vill vi bryta den segregation det förra miljonprogrammet resulterade i. Med denna satsning kan vi bygga bort segregationen, öka sysselsättningen och lösa den akuta bostadssituationen för landets unga och nyanlända. På så sätt bygger vi framtidens Sverige.
Upp