Sämre villkor löser inte flyktingkrisen

Sämre villkor löser inte flyktingkrisen

22 oktober, 2015 08:36

Publicerad i Aftonbladet 21 oktober 2015.

Att regeringen arbetar med att hitta lösningar på den humanitära katastrof som vi ser är positivt. Många bra reformer har presenterats och det är av största angelägenhet att vi politiskt hjälps åt.

Flera riksdagspartier, nu senast Moderaterna, vill att tillfälliga uppehållstillstånd ska bli standard i Sverige. Vi vill betona att det inte är rätt väg att gå. Tvärtom. Det är signalpolitik som kan få negativa konsekvenser för människor på flykt, men också för Sverige.

Det underliggande argumentet för tillfälliga uppehållstillstånd är att det ska skicka signaler både till människor på flykt och till andra EU-länder att villkoren i Sverige har försämrats och att vi endast kan erbjuda tillfälligt skydd. Förutom det faktum att flyktingströmmar inte försvinner med sådan signalpolitik, har de allra flesta asylsökande som kommer till Sverige inte kortvariga skyddsbehov. De kommer från länder med pågående konflikter som förväntas vara långvariga.

 Att försämra villkoren och rättigheter för människor som kommer behöva skydd under många år framöver är inte bara inhumant, det är också negativt för samhällsutvecklingen i Sverige. Tillfälliga uppehållstillstånd skulle försämra och försena etableringen för dem som kommer hit.

Den otrygghet och ofrihet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär för individen försvårar möjligheten till arbete, bostad och utbildning. Incitamenten för och möjligheten att utbilda sig och flytta dit jobb finns skulle minska. Arbetslösheten bland nyanlända riskerar alltså att öka om tillfälliga uppehållstillstånd införs.

Rätten att återförenas med sin familj i Sverige försvåras kraftigt med tillfälliga uppehållstillstånd. I dag finns inga säkra och lagliga vägar till Europa, vilket leder till att människor tvingas ta livsfarliga vägar för att söka skydd. Många gånger ger sig pappor av ensamma, för att sedan möjliggöra att resten av familjen kan återförenas säkert genom familjeåterförening. Tillfälliga uppehållstillstånd tar bort den möjligheten och skulle sannolikt leda till att fler kvinnor och barn får genomföra de livsfarliga resorna över medelhavet.

Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar även att öka Migrationsverkets redan orimliga arbetsbörda. De har själva varnat för att tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel skulle innebära att skyddsbehovet måste utredas flera gånger och därmed öka myndighetens arbetsbelastning. Det skulle också öka kostnaderna för Migrationsverkets asylprövning.

Det är bra att regeringen tar ansvar och försöker finna lösningar på en mycket komplex och akut situation. Att Löfven bjudit in de borgerliga partierna till förhandlingar är positivt. Sverige behöver en långsiktig överenskommelse om migrationspolitiken.

Men en sådan överenskommelse får inte mynna ut i inhuman signalpolitik.

Alla EU-länder ska ta ett större ansvar och i Sverige måste flyktingmottagandet fördelas rättvist bland kommunerna. Då krävs ökat bostadsbyggande, satsningar på skolan och investeringar i välfärden. Vi hoppas att förhandlingarna resulterar i det, inte i signalpolitik som skulle försämra etableringen och försvåra familjeåterförening.

Philip Botström
Förbundsordförande SSU

Elin Ylvasdotter
Förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet

Carina Ohlsson
Förbundsordförande Socialdemokratiska kvinnoförbundet

Ulf Bjereld
Förbundsordförande Socialdemokrater för Tro & Solidaritet

Sören Juvas
Förbundsordförande HBT-Socialdemokrater

Christoffer Bernsköld
ordförande Östergötlands partidistrikt

Thomas Hammarberg
Stockholms Arbetarekommuns styrelse

Julia Ekedahl
Migrationspolitiska S-föreningens styrelse

 

Upp