strukturell diskriminering – inte kvinnors val

strukturell diskriminering – inte kvinnors val

8 mars, 2015 11:08

Från borgerligt håll hörs allt oftare att lönediskrimineringen är individbaserad och inte en strukturell könsaspekt, där kvinnor individuellt bär ansvaret för inkomstskillnaderna. Men felet ligger inte i vilken högre utbildning en kvinna väljer, utan den strukturella diskrimineringen på arbetsmarkanden som du möter efter dina studier.

Så sent som i julas beskrev Edel Karlsson Håål, lönepolitisk expert på Svenskt Näringsliv, hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män till största delen beror på skillnaderna mellan olika branscher, och att man därför behöver förändra ungas val av utbildning. Budskapet är att kvinnor inte längre ska välja utbildning efter vad de vill och kan arbeta med. Förutom att sådana förslag speglar en nedvärderande syn på arbetet som utförs i de kvinnodominerade branscherna så åtgärdar det inte heller grundproblemet bakom löneskillnaderna. Visst skulle ett sådant val kunna leda till en högre lön för den enskilde, men löneskillanderna mellan könen består.

Således är resurser som kvinnor avsätter på akademiska meriter mindre värda än männens. Detta gör de borgerliga partiernas borttagning av avskrivning av studielån vid 68 års ålder oerhört problematisk – ett förslag de fick igenom i och med budgetomröstningen i december. Det krävs ingen större eftertanke att förstå att de som drabbas hårdast av detta är just kvinnor.

En stor del av denna värdediskriminering är föräldraförsäkringens utformning. Statistiken visar tydligt att löneskillnaderna ökar i den ålder heterosexuella par skaffar barn. Det påverkar alla kvinnor, med eller utan barn och leder till livslånga konsekvenser i form av sämre ersättning vid sjukdom och arbetslöshet samt lägre pension. Att med låg pension betala tillbaka studielån är således både kunskaps- och kvinnofientligt.

För att råda bot på den strukturella lönediskrimineringen ser S-studenter bland annat två viktiga reformer:

  1. Individualiserad föräldraförsäkring. Statistiken visar att det enda effektiva sättet att nå lika uttag är en individualisering. Oavsett klasstillhörighet är det vanligast att kvinnan tar ut mer av föräldraledigheten än mannen. Därmed är föräldraförsäkringen normerande och en indvidualisering av den avgörande.
  2. Återinför avskrivning på studielån. Borttagandet av detta är en direkt dubbelbestraffning av kvinnor.

Det är dags åtgärda värdediskrimineringen och se vikten av lika lön för olika arbeten. Vi behöver en politik som leder oss bort från en arbetsmarknad skapad av män för män.

Talla Alkurdi, förbundsordförande S-studenter

Upp