Sverige ska vara stormakt inom flyktingpolitiken

Sverige ska vara stormakt inom flyktingpolitiken

5 april, 2017 12:08

Publicerad på SvD.se den 4 april 2017.

Asyl- och migrationspolitiken kommer vara en fråga som engagerar när Socialdemokraterna samlas till kongress i april. När regeringen lade om politiken efter det rekordstora flyktingmottagandet under hösten 2015 var SSU och S-studenter ute och kritiserade tillfälliga uppehållstillstånd och försämrad möjlighet till familjeåterförening. Det är hög tid att socialdemokratin lägger grunden för en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar, där fler länder tar ansvar och där asylrätten värnas.

SSU och S-studenter har slagit fast tre principer som vi vill ska vara gällande i det program kongressen ska besluta om:

• Sverige ska fortsatt vara solidariskt och driva på för att fler länder blir det.

Sverige är en humanitär stormakt. Sedan regeringen tillträdde har Sverige tagit emot över 200 000 människor som flytt från krig. Under en socialdemokratiskt ledd regering är vi det land i västvärlden som tagit emot flest flyktingar per capita, någonsin. Det ska vi vara stolta över. Fler länder måste dock ta ansvar. I stället för att några länder höjer taket i mottagandet behöver fler länder höja golvet.

Vi vill därför se en gemensam och ambitiös EU-lagstiftning för fler lagliga vägar till Europa, där EU:s länder tillsammans hjälper fler och där varje enskilt land får bättre förutsättningar att klara integrationen. Principen i ett gemensamt system bör vara att asyl söks till hela EU och att ansökan blir rättssäkert och likvärdigt prövad. På så sätt kan unionen fördela sitt mottagande på ett mer rättvist och ordnat sätt. Inget enskilt land kan på egen hand lösa en av vår tids största humanitära och politiska utmaningar.

• Sverige ska vara bäst i världen på integration.

EU:s medlemsländer kan inte ha fundamentalt olika asyl- och migrationspolitik. Migration är hela EU:s ansvar. Särlösningar undergräver dessutom poängen för de mest restriktiva länderna att gå med på en mer human EU-politik. Däremot måste Sverige arbeta hårdare för att fler länder ska bli mer solidariska, inte tvärtom.

En första princip för att förbättra integrationen är att göra permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeförening till norm i hela EU.TUT och strama regler för familjeåterförening är inhumant då det försätter människor som flytt för sina liv i en enorm otrygghet. Det försvårar också integrationen – incitamenten för att utbilda sig eller flytta ditt jobb finns minskar för dem som inte kan planera sin framtid.

Sverige måste ta ännu tydligare ställning mot de länder som vägrar att värna asylrätten och ta sitt ansvar för integrationen. Om EU trots allt inte lyckas hitta gemensamma lösningar bör Sverige se över hur fler människor kan ges permanenta uppehållstillstånd och rätten till familjeåterförening.

• Sverige ska vara världsledande på att hjälpa dem som befinner sig i nöd.

De allra flesta som flytt från krig och konflikter befinner sig i konfliktzonernas närområde och får aldrig någon chans att söka asyl i EU. Situationen i många av flyktinglägren är akut. Särskilt utsatta är barn och kvinnor. Många kvinnor vittnar om hur de utsätts för våld. Tillgången till sjukvård och mödrahälsovård är dålig och barnen saknar ofta tillgång till skolgång.

Sverige är i dag ett av de länder i EU som lägger mest pengar per capita på bistånd, samtidigt är det uppenbart att vi kan höja ambitionerna ytterligare. Det samlade biståndet till länder i krigets närområde behöver öka, både från Sverige och från hela EU.

För att se till att fler kan ta sig till Europa på laglig och säker väg kan vi, förutom att driva på för en gemensam lagstiftning i EU, ta emot fler kvotflyktingar via FN:s vidarebosättningsprogram. Fördelen med ett utökat kvotflyktingsystem är att man når de människor som är mest utsatta och i allra störst behov av skydd. Ett sådant system kan anpassas i händelse av att fler människor söker sig hit på andra sätt. Om andelen kvotflyktingar ökar skulle asylprocessen och kommunernas möjligheter att planera ett ordnat mottagande underlättas dramatiskt.

Socialdemokraternas kongress behöver landa i en politik som samlar brett stöd bland svenska folket och som har förutsättningar att bli verklighet både i EU och i Sveriges riksdag. Nu måste alla delar inom socialdemokratin samlas och gemensamt ta ansvar för en långsiktigt hållbar asyl- och migrationspolitik. Det bygger på att hela EU tar sitt ansvar och att Sverige både stärker integrationen och vår förmåga att hjälpa dem som befinner sig i nöd. Vi är övertygade om att Sverige kan driva en politik som både känns bra i hjärtat och förbättrar människors liv på riktigt.

Philip Botström

ordförande SSU

Elin Ylvasdotter

ordförande S-studenter

Upp