1.Reformera skolvalssystemet

Den nuvarande utformningen av skolvalssytemet har starkt bidragit till ökat ojämlikhet och segregation, något som också skolkommissionen har slagit fast. Privilegierade grupper kan genom skolvalet undvika socialt utsatta elevgrupper. Det cementerar klassklyftor men leder också till att vi sällan möter andra grupper än den vi själva tillhör. Därtill försvåras långsiktig planering och lärarnas roll urholkas genom marknadifieringen av skolsystemet.

Stefan Löfvens och regeringens argumentation kring vinster i skolan är efterlängtad. Nu hoppas S-studenter att regeringen också lämnar besked hur man vill reformera det fria skolvalet. Ett skolval som bara är fritt för ett fåtal. Situationen med den ojämlika skolan är akut och mer behöver göras.

2. Bygg ut studielönen

Den sociala snedrekryteringen till högre utbildning är fortsatt hög i Sverige, något regeringen aviserat vara en viktig politisk prioritering. En av förklaringarna till den sociala snedrekryteringen är dagens studiefinansieringssystem. Klassbakgrund och ekonomiska förutsättningar påverkar människors benägenhet att belåna sig och leva på lågt studiemedel. Tillgången till högre utbildning är därmed en klassfråga.

Studiefinansieringssystemet är inte heller anpassat för det livslånga lärandet. Framtidens arbetsmarknad kommer att kräva att vi utbildar oss mer och under hela livet, vilket dagens system inte möjliggör. Regeringen har infört vad som kallas för studiestartstöd för att möjliggöra utbildning för arbetslösa med låg utbildningsnivå och som inte har råd att studera. Detta är glädjande. En succesiv övergång till studielön är också redan påbörjad inom bristyrken. Vår förhoppning är att detta utvidgas till fler områden. Detta är inte bara en viktig jämlikhetsreform, utan också ett konkret förslag på att möta arbetsmarknadens utmaningar.

3. Beslagta mobilerna

Det var enkelt att raljera över Björklunds tuffare tag i klassrummet. Samtidigt är det väsentligt att förstå vilka problem landets klassrum står inför. Det finns en omfattande ordningsproblematik i skolor som skapar en undermålig arbetsmiljö för elever och lärare. Mobiltelefoner i klassrummet har i ett flertal studier, bland annat från OECD, visat sig påverka elevernas resultat negativt. Den grupp som drabbas särskilt hårt är lågpresterande elever.

Lärare och elever ska känna trygghet i den svenska skolan. En skola som i stället som präglas av otrygghet och stök innebär en arbetsmiljörisk för lärare och elever, försämrad kvalitet på utbildningen för eleverna och i förlängningen ojämlikhet. Därför vill S-studenter att elevernas egen IT-utrustning, som exempelvis mobiltelefoner eller surfplattor, ska vara förbjuden i klassrummet och endast tillåtas i utbildningssyfte. Läraren bestämmer när undantag kan göras. En rädsla inför att diskutera ordning och reda i skolan är inte enbart ett svek mot lärarna och deras arbetsmiljö, utan även mot arbetarklassens skolbarn.

Utbildningsväsendet spelar en avgörande roll för ökad jämlikhet och minskade klyftor. Då räcker det inte med att skruva i kanterna. Vi måste ta tag i de grundläggande systemfelen. Utbildning har alltid varit socialdemokratins paradgren. Nu är det dags att göra det vi har lyckats med förut: skapa ett jämlikt utbildningssystem. Regeringen måste nu våga ta nästa steg för den jämlika skolan och för ett Sverige som håller ihop. Vi har inte tid eller råd att vara fega på den punkten.

Elin Ylvasdotter

Förbundsordförande, Socialdemokratiska studentförbundet

Daniel Smirat

Vica förbundsordförande, Socialdemokratiska studentförbundet

Johanna Mårtensson

Förbundssekreterare, Socialdemokratiska studentförbundet