Uttalande från förbundskongressen 2023

Uttalande från förbundskongressen 2023

27 november, 2023 15:06

Det socialdemokratiska studentförbundet har avslutat sin 34:e ordinarie förbundskongress i
Stockholm. Studenter från hela landet med hjärtat till vänster har under en helg i november
samlats för att staka ut förbundets politiska riktning.
 
Elfva Barrio valdes av en enhällig kongress till ny förbundsordförande. Till ny
förbundssekreterare valdes enhälligt Alma Hedmark. Samuel Molin valdes till ny vice
ordförande av en enhällig kongress. Oscar Vines, Mathilda Elfgren Schwartz, Julius Wallin,
Moa Andersen, Wilma Eklund, Erik Karlsson, Alexander Losjö Dahlström och Emma
Lindblad valdes av kongressen till ny förbundsstyrelse. Tidskriften Libertas fick en ny
redaktör i Jimmy Nyman och en ny redaktion bestående av Erik Solfors, Juni Liljeroth,
Rawan Al Saidi och Jonathan Granlöf. 


Under kongressen antogs ett allmänpolitiskt program, ett reformprogram och ett antal
motioner. I det allmänpolitiska programmet har kongressen beslutat att det är hög tid att
återta den demokratiska kontrollen över vår gemensamma välfärd genom att förbjuda
vinstdrivande aktörer från att driva välfärdsverksamhet. Vidare beslutade kongressen om
engångsamnesti för papperslösa. Det socialdemokratiska studentförbundet ser värdet av ett
framtida rikt kulturliv och har därför fattat beslut om en avgiftsfri kulturskola. Dessutom har
kongressen beslutat att det finanspolitiska ramverket ska reformeras för att möjliggöra en
progressiv politik.


I reformprogrammet har kongressen beslutat att ett statligt byggbolag ska inrättas för att öka
bostadsbyggandet. Ett statligt gruvmonopol samt en malmfond ska inrättas för att underlätta
det gröna systemskiftet samt skapa en mer jämlik fördelning av gruvindustrins vinter.
Kongressen har också fattat beslut om att ett mer hållbart skogsbruk ska bedrivas.   
Vidare har kongressen tagit ställning för införandet av en arbetstidsförkortning. 
Kongressen har behandlat motioner som berört många olika ämnen. Införandet av ett
gemensamt frikortsystem, förbud mot omvändelseterapi, förbund mot oskuldsoperationer
samt införandet av en subventionerad kollektivtrafiksbiljett är några av de förslag som
kongressen valt att ställa sig bakom.

Upp