Välkommet att resurstilldelningen till högskolan och universieten ses över

Välkommet att resurstilldelningen till högskolan och universieten ses över

23 november, 2016 14:52

Ministern för högre utbildning och forskning meddelade idag att regeringen under 2017  kommer att tillsätta en utredning. Uppdraget är att lämna förslag till ett nytt system för styrning och resurstilldelning. Utredningen bör omfatta resurser till såväl högre utbild­ning som forskning samt utbildning på forskarnivå.

Detta är något Socialdemokratiska studentförbundet, med flera andra aktörer, länge efterfrågat. Därför välkomnar vi denna utredning och ser med spänning fram emot att se vilka slutsatser som kommer att dras.  Samhällets förändras och därmed behöver styrningen av universitetet och högskolan också utvecklas. Dagens resurstilldelningssystem infördes  i och med 1993 års högskolereform, så det säger sig självt att det är dags för en ordentlig genomlysning.

Följande frågor hoppas vi utredningen ser över:

  • Fler lärarledda timmar
  • Stärk den undervisande personalens högskolepedagogiska och didaktiska kompetens genom att skapa strukturer som värdesätter pedagogiska meriter, och ge utrymme och resurser för lärare att utveckla sin undervisning.
  • Avskaffa prestationsfinansiering och inför en grundersättning per helårsstudent baserat på en behovskalkyl.
  • Inför tilläggsersättningar som baseras på undervisningsformer.
  • Skapa ett nytt kvalitetsutvärderingssystem som fokuserar på process, lärosätets 
undervisningsformer och förutsättningar, inte bara utefter resultat.
Upp